Bảng thống kê xổ số Power 6/55

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 22-04-2024 đến 22-05-2024
27
4.4% 4 lần
46
4.4% 4 lần
01
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
18
3.3% 3 lần
25
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
55
3.3% 3 lần
05
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
16
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
06
0% 0 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
15
0% 0 lần
22
0% 0 lần
24
0% 0 lần
28
0% 0 lần
29
0% 0 lần
47
0% 0 lần
51
0% 0 lần